Title

Навчально-методичний кабінет .

Є центром навчально-методичної роботи коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, друкована продукція.

Основні завдання навчально-методичного кабінету:

Організація навчально-методичної роботи в коледжі. 

Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, удосконалення навчально-виховного процесу викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Вивчення та аналіз рівня методичного забезпечення освітнього процесу. 

Надання методичної допомоги викладачам  в підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності. 
Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які розробляються у навчальному закладі, пропаганда форм і методів активного навчання та виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами. 
Створення умов для безперервного удосконалення фахової освіти шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних кадрів. 
Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.
Проведення системних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу викладачів, вивчення й узагальнення їх педагогічного досвіду та впровадження його в навчальний процес, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи. 
Формування електронної бази даних сучасних науково-методичних матеріалів, накопичення переліку навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової та іншої літератури й періодичних педагогічних видань, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності  закладів освіти. 
Вивчення рівня викладання, роботи циклових комісій, ефективності використання інноваційних форм і методів навчання, узагальнення та пропаганди передового педагогічного досвіду роботи.
Надання методичної допомоги цикловим комісіям в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації, виховання, навчання, роботи з викладачами.
Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання (разом з бібліотекою). 
Участь в організації щорічних виставок навчально-методичних посібників, документації, експериментально-конструкторських робіт. 
Розробка методичних проблем, які реалізуються навчальним закладом при плануванні і проведенні відкритих занять.
Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, здійснюваних керівництвом навчального закладу, аналіз результатів контролю, підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямків педагогічної діяльності навчального закладу. 
Підготовка навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної і -методичної рад.


Сімко Юлія

Семко Юлія Олегівна, завідувач навчально-методичним кабінетом, кандидат геологічних наук, викладач дисциплін професійного циклу

Випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008, 2010) за спеціальністю «Геологія» спеціалізація «Економічна геологія».

2010-2013 роки - навчання в аспірантурі у Навчально-науковому інституті "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В 2014 році захистила дисертаційну роботу на тему “Комплексна оцінка геологічних пам'яток природи на прикладі об'єктів Криворіжжя” і здобула науковий ступінь кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.19 «Економічна геологія».

Є автором понад 16 друкованих праць, у тому числі 5 у вітчизняних наукових фахових виданнях та 1 у іноземному (англомовному) виданні.

Працювала на геологічному факультеті Київського національного університету імені Траса Шевченка на посаді інженера ІІ категорії науково-дослідної частини НДЛ "Мінералого – геохімічних досліджень". Була учасником організації наукових заходів кафедри геології родовищ корисних копалин, зокрема секретарем наукової міжнародної конференції «Наукові засади геолого–економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу».

У коледжі працює з 2013 року на посаді старшого лаборанта, а з 2014 року - завідувача навчально-методичним кабінетом та викладача вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни «Геологія з основами геоморфології» і «Геоморфологія та четвертинна геологія України». Вона є одним із розробників освітньої програми «Геотуризм», автором програм та робочих програм навчальної дисципліни «Геоморфологія та четвертинна геологія України». Творчо підходить до викладання навчальних дисциплін, застосовуючи різні методи і форми навчання.

 Сфера наукових інтересів: освіта, науки про Землю, економіка, методика викладання  природничих дисциплін, туризм тощо.


Рибчук

Рибчук Юлія Миколаївна, методист коледжу, викладач дисциплін професійного циклу

 

Випускниця Київського геологорозвідувального технікуму (2008) за спеціальністю «Пошук та розвідка геофізичними методами» та Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2014) за спеціальністю «Гідрогеологія».

У 2013 році отримала другу базову вищу освіту за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».

Працює в коледжі з 2009  року на посадах –  старшого лаборанта, викладача дисциплін професійного циклу, методиста коледжу.

Автор програм та робочих програм навчальних дисциплін «Гравірозвідка» та «Магніторозвідка», «Загальний курс польової геофізики». Творчо підходить до викладання навчальних дисциплін, застосовуючи різні методи і форми навчання.

Викладає навчальні дисципліни: «Гравірозвідка», «Магніторозвідка» , «Загальний курс польової геофізики», навчальні практики: «Гравімагніторозвідка», «Робітник на геофізичних роботах».

Підвищення кваліфікації:

- підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів за програмою «Педагогіка вищої школи» у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» свідоцтво № ПК 01597997/00643-18 від 27 липня 2018.

- стажування з геофізики на кафедрі геофізики Навчально – наукового інституту «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вих. №049-12-418, довідка від 06.03.2018.

 

Сфера наукових інтересів: освіта, педагогіка, методологія, науки про Землю, методика викладання  природничих дисциплін тощо.

 

Абітурієнту